Strona główna

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beskidzki Hurt Towarowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Wypoczynkowa 78, NIP: 547-10-59-538, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144861, zwana dalej „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Beskidzki Hurt Towarowy S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul Wypoczynkowa 78 lub pod numerem 33 496 07 00

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu prowadzenie negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej umowy lub umów; do celów archiwalnych dotyczących informacji o kontrahentach; a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.

  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, tj. w szczególności: pracownicy, biuro rachunkowe, kancelaria prawna. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 2. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie dane nie będą nikomu przekazywane poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, przez czas, w którym istnieje obowiązek przechowywania dokumentów księgowych, przez czas konieczny do skutecznego dochodzenie ewentualnych roszczeń lub uprawnień przez Sądem;

  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, jak również żądanie ich usunięcia może skutkować w szczególności odmową przystąpienia do/kontynuacji negocjacji, zawarcia umowy, jej wykonania.

  10. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Nasze hale

Slide
Hala 1
Hala 2
Hala 3
Hala 4
gfx.jpeg
Rezerwacja miejsc
Sprawdź wolne stanowiska

Kontakt z nami

edytuj
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Sekretariat oraz Biuro Zarządu
+48 604 198 800
biuro@bht.com.pl
Sekretariat czynny: 7:00 - 15:00
Godziny otwarcia giełdy warzywno-owocowej:
Od poniedziałku do soboty: od 02:00
Godziny otwarcia giełdy w niedzielę:
Niedziela: 06:00 - 14:00

Formularz kontaktowy

Invalid Input

Wpisz poprawne imię i nazwisko.

Wpisz poprawny adres email.

Wpisz poprawny numer telefonu.

Przepisz kod
Przepisz poprawnie kod

Akceptuję warunki Polityki prywatności.

Invalid Input