Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
Ogłoszenie o przetargu - Budowa Hali nr 4
2017-03-30

 

 Znak sprawy: 138/III/2017

Bielsko-Biała, dnia 30.03.2017 r.


Ogłoszenie o przetargu

Beskidzki Hurt Towarowy S.A.
ul. Wypoczynkowa 78
43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg na Budowę w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” hali magazynowej konstrukcji żelbetowej o pow. zabudowy 3092,56 m2 wraz z przylegającym budynkiem dwukondygnacyjnym biurowo socjalnym o pow. zabudowy biurowej min. 148,5 m2

Specyfikacja istotnych warunków przetargu (dalej jako SIWP) zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.bht.com.pl, oraz będzie ją można uzyskać pod adresem: Beskidzki Hurt Towarowy S.A. ul. Wypoczynkowa 78, 43-300 Bielsko-Biała
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wykupienie SIWP od Zamawiającego (cena specyfikacji na papierze wynosi 2000,00 zł netto + VAT).


PRZEDMIOT PRZETARGU:

Budowa w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” hali magazynowej w technologii żelbetowej na działce 3347/1, 3, 1943/1 na terenie Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. przy ul. Wypoczynkowa / Relaksowa w Bielsku-Białej, tj. w szczególności:
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej do celów projektowych;
- wykonanie badań geologicznych;
- zaprojektowanie hali żelbetowej odporności pożarowej Klasy C i obciążeniu ogniowym 2000 MJ ;
wraz z uzgodnieniami branżowymi;
- wykonanie operatu środowiskowego i uzyskanie decyzji;
- wykonanie operatu wodno – prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do cieku wodnego i uzyskanie decyzji;
- uzyskanie pozwolenia na budowę;
- roboty konstrukcyjne;
- roboty murarskie;
- instalacje wod - kan ;
- instalacje elektryczne;
- instalacje wentylacji i co;
- wykonanie podjazdów i placów manewrowych przy budynku hali;
- uporządkowanie terenu budowy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
• Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
• Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2018 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Dysponują wpisem do właściwego rejestru, w którym ujawnione jest, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie projektowania i robót budowlanych.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku: wykonanie przynajmniej jednego zakończonego i rozliczonego zadania w ciągu ostatnich 3 lat w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” hali o konstrukcji żelbetowej wraz z budynkiem biurowym i infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, gdzie powierzchnia hali wynosiła min. 3000 m2 lub zadanie było o wartości min. 5 mln zł netto (słownie: pięć milionów złotych netto).
Ocena spełnienia warunku: na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.
3. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
Ocena spełnienia warunku: na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.
4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Spełnienie warunku - dysponowanie:
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, należącym do OIIB i posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych, należącym do OIIB i posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, należącym do OIIB i posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Ocena spełnienia warunku: na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie warunku:
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł, służących realizacji Zamówienia,

b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł w okresie realizacji Zamówienia.
Ocena spełnienia warunku: na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.
6. Wykupią Specyfikację istotnych warunków przetargu oraz zaakceptują warunki w niej zawarte i przyjmą je bez zastrzeżeń.
Ocena spełnienia warunku: na podstawie złożonego oświadczenia.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, w tym oświadczenia. Wszystkie wymagane w Ogłoszeniu dokumenty muszą być złożone w formie podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oryginału bądź poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopii.
3. Forma podpisu: imienna pieczątka i podpis; forma poświadczenia za zgodność z oryginałem: imienna pieczątka, podpis, data oraz napis: “za zgodność z oryginałem” (lub równoznaczny). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną.
5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: Przetarg na budowę hali magazynowej.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty.
7. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji z wybranym przez siebie Wykonawcą przed zawarciem umowy.


• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia o przetargu i zakończenia postępowania bez podawania przyczyn.
• Pobiera się wadium w kwocie: 50.000,00 zł, które powinno być wpłacone na rachunek Zamawiającego o numerze: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 93 1050 1070 1000 0090 3065 9347
w terminie do dnia 19.04.2017 r. do godz. 9.
• Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena wykonania zamówienia - 80%, okres gwarancji 10%, dotychczasowe doświadczenie 10%.
• Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do 19.04.2017 r. do godz. 9 w siedzibie Zamawiającego - Beskidzki Hurt Towarowy S.A., ul. Wypoczynkowa 78, 43-300 Bielsko-Biała.
• Termin otwarcia ofert: 19.04.2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego.
• Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 ubiegali się o udzielenie zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą w zakresie szczegółowych warunków mającej połączyć Strony umowy. Pozytywny wynik negocjacji będzie decydował o zawarciu umowy.

 

Prezes Zarządu
Jan Kuros

SPECYFIKACJA INSTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

ZAŁĄCZNIKI do SIWP:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

RZUT BIUROWCA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAŁOZENIA TECHNICZNE

PROJEKT UMOWY

 

 

PRZETARG NA REZERWACJĘ MIEJSC DO HANDLU W NIEDZIELĘ
2017-02-16

  Zarząd Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. informuje, że przetarg na rezerwację miejsc do handlu w niedzielę

odbędzie się 1 marca   2017 r. (tj. środa)  o godz. 13 00 w Hali nr 1 obok kasy.
Bakomat
2016-07-21
Informujemy Najemców oraz Klientów Beskidzkiego Hurtowego S.A. w Bielsku - Białej, ze został postawiony i uruchomiony  bankomat sieci Planet Cash.
 
Bankomat znajduje się w przedsionku pierwszej hali warzywno - owocowej od głownego wjazdu.
 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z bankomatu.
Banery reklamowe
2015-11-26
Informujemy zainteresowanych, że jest możliwość rozwieszenia banerów reklamowych na istniejącej konstrukcji przy głównym wjeździe na Giełdę.
 
Więcej szczegółów pod nr tel. 696-148-430
PARKING DLA TIRÓW
2014-09-15
Atrakcyjne miejsca parkingowe dla zestawów ciągnik siodłowy plus naczepa. Posiadamy  miejsca parkingowe na terenie Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. – Giełda w Wapienicy. Stanowiska parkingowe są dodatkowo ogrodzone i znajdują się przy portierni ochrony.
 
Teren BHT SA jest oświetlony, ogrodzony, chroniony i monitorowany. Dogodny dojazd od drogi szybkiego ruchu S1. Wjazd od ul. Międzyrzeckiej oraz ul. Relaksowej.
 
W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod nr telefonu 33-496-07-00 lub e-mail biuro@bht.com.pl
EKSPOZYCJA MEBLI
2011-03-19
Największa na Podbeskidziu ekspozycja mebli oraz sprzedaż przez bezpośrednich producentów z Kalwarii, Wadowic, Bielska, a nawet Rzeszowa funkcjonuje na niedzielnej Giełdzie w Bielsku – Białej – WAPIENICY.
 
Zapraszamy zainteresowanych do obejrzenia wystawy gdzie informacji i rady udzielą ich bezpośredni producenci. Przyjmą również zamówienia na wykonanie na wymiar i uzgodnią cenę. Producentów i wystawców informujemy również, że posiadamy jeszcze do wynajęcia w hali meblowej:boks na antresoli oraz powierzchnię wystawową na parterze.